INKOOPVOORWAARDEN

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid River Onions B.V.

gevestigd te Brakel, gemeente Zaltbommel

 

I.  ALGEMEEN

 

Considerans

Gebruiker van deze inkoopvoorwaarden is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van River Onions B.V., gevestigd te Brakel (hierna: “gebruiker).

Wederpartij bij deze inkoopvoorwaarden is iedere andere partij waarmee de gebruiker een overeenkomst sluit of beoogt te sluiten (hierna: “wederpartij”, “teler”, “verkoper”). Deze inkoopvoorwaarden hebben tot voorwerp de inkoop van landbouwgewassen, waaronder aardappelen en uien.

 

Voor zover gebruiker bij de uitvoering van een contract of voorafgaand aan de sluiting daarvan gebruikt maakt van de hulp van derden en/ of ondergeschikten, kunnen deze op gelijke wijze een beroep doen op deze inkoopvoorwaarden.

 

Artikel 1

 

Alle inkopen van gebruiker geschieden met inachtneming van deze inkoopvoorwaarden, tenzij daarvan uitdrukkelijk in het contract of in haar schriftelijke bevestiging wordt afgeweken. De algemene voorwaarden van de wederpartij wijst gebruiker hierbij uitdrukkelijk van de hand. De Nederlandse tekst van onze voorwaarden is maatgevend. Deze inkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten waarbij verkoper producten verkoopt.

 

Artikel 2

 

2.1  Een overeenkomst komt eerst definitief tot stand door schriftelijke bevestiging daarvan door gebruiker. Voorts komt een overeenkomst tot stand na ondertekening door de wederpartij van een door gebruiker aangeboden contract.

 

2.2 De agenten van gebruiker zijn niet bevoegd om hem onvoorwaardelijk te binden. Zij mogen slechts inkopen onder voorbehoud van de schriftelijke goedkeuring van gebruiker. Het is hen voorts niet toegestaan wijzigingen en/ of veranderingen in overeenkomsten aan te brengen.

 

 Artikel 3

 

3.1  In het geval één van de bedingen in deze voorwaarden, of een onderdeel daarvan, dan wel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst, nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, laat dat voor de overige de inhoud van het beding en de voorwaarden onverlet en blijft de onderliggende overeenkomst zoveel mogelijk in stand. Partijen dienen in geval van nietigheid of vernietiging van een beding of een onderdeel daarvan een regeling treffen. Deze regeling dient zo dicht mogelijk de bedoeling van partijen bij de onderliggende overeenkomst en de overige voorwaarden te benaderen, tenzij van gebruiker met inachtneming van haar belang in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij de overeenkomst in stand houdt.

 

 Artikel 4

 

4.1 In geval van overmacht is gebruiker gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten zolang de overmacht voortduurt.

 

4.2 Indien de duur of de ernst van de overmacht zulks noodzakelijk maakt – zulks ter beoordeling van gebruiker – is gebruiker gerechtigd om de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat gebruiker schadevergoeding verschuldigd is.

 

4.3 Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als overmacht beschouwd elke bijzondere omstandigheid, die de nakoming van de afnameverplichting van gebruiker onmogelijk maakt of zó bezwaarlijk maakt, dat nakoming redelijkerwijs niet van gebruiker kan worden gevergd, zoals oorlog, mobilisatie, staking, arbeidsonlusten, revolutie, oproer, opstootjes, storm, ijsgang, watersnood, stagnatie in de elektriciteits- of watervoorziening, brand, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of moeilijkheden in de energievoorziening, belemmeringen in het verkeer etc.

 

4.4 Overmacht van afnemers van gebruiker geldt als overmacht van gebruiker. Hulppersonen en ondergeschikten van gebruiker kunnen zich eveneens op overmacht beroepen.

 

 Artikel 5

 

5.1 Alle geschillen uit de overeenkomsten die gebruiker sluit met de wederpartij zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Gebruiker heeft echter het recht om in afwijking van het vorenstaande de berechting te doen plaatsvinden door de rechter van de woonplaats van de wederpartij. Het recht van de wederpartij om gebruiker, haar personeel en haar directie in rechte te betrekken, vervalt 6 (zes) maanden nadat het geschil is ontstaan.

 

Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van gebruiker komen voor rekening van de wederpartij indien gebruiker geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld. De buitengerechtelijke kosten van gebruiker bedragen – te onzer keuze – ofwel de buitengerechtelijke kosten volgens het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, ofwel 15% van de waarde van het geschil met een minimum van € 750,-. De gerechtelijke kosten bestaan onder meer uit het griffierecht, kosten deskundigen, vertalers, deurwaarders en de werkelijk gemaakte advocaatkosten.

 

 

II LEVERING

 

Artikel 6

 

6.1 Op alle overeenkomsten die gebruiker sluit is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle overeenkomsten worden geacht in Nederland tot stand te zijn gekomen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijke anders is overeengekomen, dient de verkoper franco op het bedrijf van gebruiker te leveren. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

6.2 Onze wederpartij dient BRC, GlobalGap en IFS gecertificeerd te zijn. Zij dient op eerste verzoek een kopie van deze certificaten aan gebruiker te overhandigen.

 

 Artikel 7

 

7.1 Gebruiker behoudt te allen tijde het recht om hetgeen zij aan een wederpartij verschuldigd is te verrekenen met hetgeen zij van de wederpartij te vorderen heeft.

 

7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, stelt gebruiker de factuur op en streeft gebruiker naar een betaaltermijn van 60 (zestig) dagen na factuurdatum. Gebruiker is slechts na ingebrekestelling in verzuim, waarna zij een (vertragings)rente verschuldigd is, gelijk aan de Euribor rente met een maximum van 3% per jaar. Wij zijn nimmer buitengerechtelijke kosten aan de wederpartij verschuldigd.

 

 

Artikel 8

 

8.1 De levering van de gekochte goederen geschiedt op afroep door gebruiker. Het geleverde dient te worden afgeleverd op het bedrijf van gebruiker of een door gebruiker aan te wijzen andere locatie (levering “franco”). De wederpartij stelt de gebruiker aldaar in de gelegenheid om het geleverde te controleren en te inspecteren.

 

8.2 Gebruiker of dienst afnemer(s) tarreert/tarreren bij veldgewas product het geleverde op het adres van gebruiker of diens afnemers. Gebruiker is vrij om te tarreren zoals zij wil. De wederpartij is bevoegd bij de tarrering aanwezig te zijn. Zij ontvangt hiervoor geen nadere uitnodiging, maar is zelf verantwoordelijk om vóór de levering hiervoor een afspraak met gebruiker te maken.

 

8.3 Als wederpartij niet bij de tarrering aanwezig is, deelt gebruiker de resultaten van de tarrering uiterlijk bij de facturering mede en zijn die resultaten bindend. Deze opgave levert dwingend bewijs van de gebreken die zonder snijden zichtbaar zijn.

 

8.4 Ontstaat er een geschil naar aanleiding van de keuring en/ of de tarrering waarbij de wederpartij aanwezig is, dan wordt het tarrapercentage bindend (behoudens latere afkeur door afnemer: zie artikel 10) vastgesteld door een door gebruiker aan te wijzen keurmeester. De keuring vindt plaats op het bedrijf van gebruiker of op een door gebruiker aan te wijzen locatie.

 

8.5 Op eerste verzoek van gebruiker dient de wederpartij voorts te leveren tussen zonsondergang en zonsopgang.

 

8.6 Indien de overeenkomst of de bevestiging van gebruiker vermeldt dat de levering geschiedt op vrachtauto gebruiker of op bedrijf gebruiker, betekent dit dat slechts de transportkosten voor onze rekening komen.

 

8.7 De juridische en feitelijke levering vindt plaats op het bedrijf van gebruiker of op het door haar aan te wijzen ontvangende bedrijf.

 

8.8 De opschep- en weegkosten zijn altijd voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 9

 

9.1 De te leveren producten moeten bij aankomst op het bedrijf van gebruiker en op de uiteindelijke eindbestemming in bijvoorbeeld het buitenland, voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.  Zij moeten zijn van goede kwaliteit, vrij van ziekte, beschadigingen, grond, in- en uitwendige, zichtbare en onzichtbare gebreken. Zij moeten vrij zijn van inwendige gebreken en vrij zijn van in- en uitwendig schot. Van inwendig schot in uien is sprake als het inwendig schot van minimaal 5% van de uien is ontwikkeld tot 66% of meer gerekend vanaf de bladstoel en/of minimaal 2% van het schot is ontwikkeld tot 90% of meer vanaf de bladstoel. De geleverde uien moeten gezond, mooi van kleur, droog en hard zijn. Kale en beschadigde uien zijn niet toegestaan. Voorts moeten de goederen voldoen aan de wettelijke residunormen voor gewasbeschermingsmiddelen en de overige van toepassing zijnde publiekrechtelijke regelingen van nationaal en gemeenschapsrecht, alsmede van het land waarheen de goederen worden geëxporteerd. De goederen moeten van dusdanige kwaliteit zijn dat zij bestand zijn tegen gebruikelijke verwerking, verpakking, opslag en transport. De uien dienen tenminste 60 dagen na levering te voldoen aan de kwaliteitseisen van klasse II, of klasse I indien die laatste klasse is overeengekomen.

 

9.2  Indien gebruiker veldgewas heeft gekocht, is de wederpartij verplicht om bij het verladen gebruik te maken van een grondreiniger. Tenzij anders is overeenkomen, dient de wederpartij ongewassen producten te leveren. Het product dient nagenoeg vrij te zijn van grond. De wederpartij is bij levering van aardappelen een grondboete verschuldigd van € 25,- per ton geleverde grond. Gebruiker mag deze grondboete verrekenen met de te betalen koopsom.

 

9.3 De wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen dat, voor zover gebruiker uien heeft gekocht, bij het verladen en levering af land minimaal 6 oC  en maximaal 25 oC bedraagt en bij levering uit opslag minimaal 6 oC, maar niet kouder dan de omgevingstemperatuur. Voor aardappelen geldt een minimumtemperatuur van 15 oC. Per vracht moet wederpartij van minimaal 50 stuks product de temperatuur meten. Indien wederpartij in strijd met deze verplichtingen handelt, heeft gebruiker onder meer het recht de goederen af te keuren.

 

 Bij verkoopklaargemaakt product, dient het product tot geruime tijd na aankomst op de uiteindelijke eindbestemming in het buitenland, te voldoen aan de overeengekomen eisen, de kwaliteitseisen van het land van bestemming, alsmede de eisen zoals omschreven in de VN-ECE-norm FFV-25.

 

9.4 Indien het gesorteerde en verpakte product niet voldoet aan de overeengekomen eisen of bij veldgewas het tarrapercentage hoger is dan 15%, dan wel bij veldgewas 5% of meer van de producten beschadigd is, dan wel bij verpakt en/of veldgewasproduct sprake is van in- en/of uitwendig schot (tolerantie 0%) en/of 2% of meer inwendige gebreken en/of rot, kan de afname door gebruiker worden geweigerd en de overeenkomst worden ontbonden, zonder dat gebruiker schadevergoeding verschuldigd is. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade. Gebruiker behoudt het recht de goederen af te nemen tegen de contractprijs of de geldende marktwaarde. In beide gevallen wordt de koopprijs verminderd met de extra kosten voor het klaarmaken en/of opnieuw sorteren en verpakken van de goederen.

 

9.5 Voorts wordt in geval van afname veldgewas de koopprijs verminderd met de volgende korting per 100 kg: tot 7% tarra geen korting, vanaf 7 tot 15% tarra € 0,10 per % korting, vanaf 15 tot 20 % tarra € 0,20 per %  korting, vanaf 20% tarra € 0,30 per % korting.

 

9.6 Onder tarra wordt onder andere verstaan ziek, groen, rot, beschadiging, stukken, grond, schot zowel inwendig als uitwendig, abnormale hoeveelheden vocht, kaal, niet-huidvast, productvreemde bestanddelen, etc.

 

9.7 Indien de wederpartij, gebruiker of een derde genoodzaakt is om een recall te doen over het geleverde, dan dient de wederpartij de schade die gebruiker en haar afnemer daardoor lijden te vergoeden.

 

9.8 Onder klasse I of II wordt bij veldgewas product verstaan uien die op de gebruikelijke wijze tegen de gebruikelijke kosten kunnen worden klaargemaakt in de in de branche gehanteerde kwaliteitsklasse I of II, zoals omschreven in de VN/ECE-Norm FFV-25, uitgave 2010. Bij gesorteerd en verpakt product wordt onder klasse I of II eveneens de klasse bedoeld als omschreven in de VN/ECE-Norm FFV-25, uitgave 2010.

 

 Artikel 10

 

10.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn de uien bestemd voor lange bewaring, export en uiteindelijk menselijke consumptie.

 

10.2 Gebruiker mag over de kwaliteit, gewicht en residuen etc. klagen binnen een redelijke termijn, nadat de goederen door de uiteindelijke afnemer zijn ontvangen en deze het gebrek heeft ontdekt en aan gebruiker heeft gemeld. Reclames kunnen mondeling en schriftelijk geschieden. De wederpartij is – op straffe van verval van rechten – verplicht voor rekening van wederpartij binnen 24 uur na reclame in aanwezigheid van gebruiker onafhankelijke expertise te laten uitvoeren, door een erkend expertisebureau en/ of instelling. Indien wederpartij dit niet doet, dan staat tussen partijen vast dat de kwaliteit niet aan de overeengekomen eisen voldoet, heeft gebruiker recht op schadevergoeding en mag zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Indien wederpartij expertise conform dit artikel laat uitvoeren, is gebruiker gerechtigd contra-expertise te laten uitvoeren. Indien de expertises van gebruiker en wederpartij verschillen, zullen de experts van gebruiker en wederpartij gezamenlijk een derde expert aanwijzen, die voor partijen bindend de kwaliteit van de goederen vaststelt en bindend bepaalt of de klacht van gebruiker gegrond is.

 

 Artikel 11

 

11.1 Bij afkeuring en/ of weigering van het geleverde, heeft gebruiker het recht te hare keuze vervangende levering te vorderen of de geweigerde hoeveelheid te verrekenen met het  resterende deel van het contract; dit alles met volledige schadevergoeding.

 

11.2 Bij niet, niet-tijdige levering en/ of ondeugdelijke levering heeft gebruiker zonder nadere ingebrekestelling het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel, één en ander ter hare keuze, het recht nakoming te vorderen; en in alle gevallen recht op volledige schadevergoeding.

 

 

III ZEKERHEID

 

Artikel 12

 

12.1 Indien de berichten omtrent de financiële positie van de wederpartij zodanig zijn dat nakoming van de leveringsverplichting als onzeker moet worden beschouwd, heeft gebruiker het recht om van de wederpartij een zekerheidsstelling te verlangen voor de nakoming van zijn leveringsverplichtingen in de door gebruiker voorgestelde vorm. Verstrekt de wederpartij deze niet binnen 2 dagen, dan heeft gebruiker het recht de overeenkomst, zonder schadevergoeding aan de wederpartij verschuldigd te zijn, te ontbinden, onverminderd het recht van gebruiker op schadevergoeding te betalen door de wederpartij.

 

12.2 Indien de wederpartij met de levering van de goederen achterstallig is en de koopsom van door de wederpartij reeds geleverde goederen opeisbaar is geworden, heeft gebruiker het recht de betaling van de eerder geleverde goederen op te schorten, totdat de achterstallige leveringen door de wederpartij zijn uitgevoerd.

 

 

 IV AANSPRAKELIJKHEID

 

Artikel 13

 

13.1 Iedere aansprakelijkheid van gebruiker, haar medewerkers en directie jegens wederpartij is uitgesloten. Alle vorderingen van de wederpartij op gebruiker, haar medewerkers en directie, verjaren na verloop van 12 maanden nadat zij ontstaan.

 

13.2 De wederpartij kan zich ter afwending of beperking van haar aansprakelijkheid, niet beroepen op de verkoopvoorwaarden van gebruiker, bijvoorbeeld als die van toepassing zijn in de relatie tussen gebruiker en haar afnemers. Als gebruiker om commerciële of andere redenen haar afnemer(s) een omvangrijkere schadevergoeding voldoet of toezegt dan op grond van de verkoopvoorwaarden verschuldigd zou zijn, of haar afnemer(s) in weerwil van de voorwaarden een grotere schadevergoeding inhouden, dient wederpartij die schade te voldoen.

 

 

Brakel, september 2014 2016 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid onder nummer 52654206