VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van de besloten vennootschap River Onions B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Brakel aan de Verdrietweg 1

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuid onder nummer 52654206

 

I ALGEMEEN

Artikel 1

1.1 Op al onze offertes, overeenkomsten waarbij wij producten verkopen en onze leveringen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet in het contract of in onze schriftelijke bevestiging van de overeenkomst wordt afgeweken. Bij strijdigheid tussen de tekst van onze offertes en/of overeenkomsten en deze algemene voorwaarden, prevaleert de tekst van de offertes en/of de overeenkomst.

1.2 Een overeenkomst komt met ons eerst definitief tot stand door onze bevestiging daarvan schriftelijk of per e-mail,  of door ondertekening door de koper van het door ons aan hem aangeboden contract.

1.3 Onze agenten zijn niet bevoegd ons onvoorwaardelijk te binden. Zij mogen alleen kopen en verkopen onder voorbehoud van onze goedkeuring.

1.4 Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

1.5 Met ‘ons’, ‘onze’ en ‘wij’ etc. wordt in deze voorwaarden bedoeld River Onions B.V., de bij haar werkzame personen en haar bestuurders.

 

Artikel 2

2.1 Algemene voorwaarden van wederpartijen worden hierbij uitdrukkelijk verworpen. Voor zover voorwaarden van de wederpartij van toepassing zijn en deze afwijken of tegenstrijdig zijn met onze  voorwaarden , prevaleren onze voorwaarden.

2.2 Bij een geschil over de betekenis van de vertaling van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst maatgevend.

2.3 Indien een van de bedingen (of een onderdeel daarvan) uit deze voorwaarden danwel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn danwel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding en de voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand.

2.4 Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling die partijen met de onderliggende overeenkomst danwel met deze algemene voorwaarden beoogden het dichtst benadert, tenzij dit beding c.q. dit onderdeel van de overeenkomst voor ons van zodanig belang is dat in redelijkheid van ons niet gevergd kan worden de overeenkomst alsdan in stand te houden.

 

II LEVERING EN AFNAME

Artikel 3

3.1  Al onze verkoopovereenkomsten worden geacht te Brakel tot stand te zijn gekomen.

3.2 Onze producten worden – bij vervoer over water – C.I.F. (Cost Insurance Freight) verkocht en geleverd zodra zij de scheepsreling passeren in de haven van vertrek. In alle andere gevallen verkopen wij af bedrijf en wordt er geleverd op het eerste vervoersmiddel. Na levering worden de goederen voor risico van de koper vervoerd. Kwaliteitsachteruitgang door en tijdens het vervoer is voor rekening en risico koper. Schade en kosten door vertraging in het vervoer, zoals demurragekosten, zijn voor rekening en risico koper.

3.3 Betaling van de koopsom vindt te Brakel plaats. De koopsom is vermeld  in euro’s en exclusief de BTW.

 

Artikel 4

4.1 De koper is verplicht de door hem gekochte goederen af te nemen (en zonodig af te roepen), op de overeengekomen plaats en tijd.

4.2 Wanneer is overeengekomen, dat het verkochte kwantum gedurende een bepaalde periode zal worden geleverd, dient de koper zoveel mogelijk gedurende deze gehele periode in regelmatige, gelijke, dan wel nagenoeg gelijke hoeveelheden, af te roepen en af te nemen. De koper dient voor iedere levering en afroep een termijn van minimaal zeven dagen in acht te nemen.

4.3 Indien de koper deze verplichtingen tot tijdige afroep en/of tijdige afname niet stipt en/of volledig nakomt, zijn wij gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling vereist is, tot volledige schadevergoeding en/of tot het ontbonden beschouwen van de  overeenkomst, voor zover deze niet is uitgevoerd, en volledige schadevergoeding te vorderen, voor dat deel van de overeenkomst dat niet is uitgevoerd. Wij zijn dan tevens gerechtigd – zelfs indien wij de koopovereenkomst niet ontbinden – de goederen voor rekening en risico van de koper te verkopen en de opbrengst te verrekenen met onze schade en/of de koopsom.

4.4 Het overeengekomen tijdstip van levering is een streefdatum, maar geen fatale termijn.

4.5 Onze toeleveranciers  dienen GlobalGap en/of BRC gecertificeerd te zijn. Ze zijn niet allemaal IFS gecertificeerd.

 

III OVERMACHT

Artikel 5

5.1 In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de nakoming van onze contracten op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de duur of de ernst van de overmacht zulks noodzakelijk maakt – en zulks is uitsluitend ter onzer beoordeling – zijn wij gerechtigd de verkoopovereenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden te beschouwen en zijn wij niet gehouden tot betaling van een schadevergoeding. Wij kunnen de overeenkomst ontbinden, zonder dat de wederpartij recht heeft op schadevergoeding, indien de overmachtsituatie langer dan één maand duurt en/of het vooruitzicht bestaat dat de overmachtsituatie langer dan een maand zal duren.

5.2 Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als overmacht beschouwd elke bijzondere omstandigheid, die de nakoming van onze leveringsverplichting onmogelijk of zó bezwaarlijk maakt, dat nakoming redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, zoals oorlog, mobilisatie, staking, ziekteverzuim van personeel, arbeidsonlusten, revolutie, oproer, opstootjes, storm, ijsgang, watersnood, stagnatie in de elektriciteits- of watervoorziening, bedrijfsbrand, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of moeilijkheden in de energievoorziening, belemmeringen in het verkeer, transportproblemen, gehele of gedeeltelijke misoogst, abnormale droogte of voortdurende en/of abnormale hoeveelheden regen, ziekte in het gewas, plagen van ongedierte, in gebreke blijven van toeleveranciers, etc. Bovendien hebben wij het recht de overeenkomst, voor zover niet nagekomen, te ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade, wanneer overheidsmaatregelen de in-, uit- of doorvoer van verkochte goederen belemmeren en/of financieel nadeliger voor ons maken en koper niet bereid is op eerste verzoek het nadeel van deze maatregel aan ons voor levering van de goederen, te vergoeden.

5.3 Overmacht van onze leveranciers, waaronder ook begrepen telers, geldt als overmacht van ons.

 

Artikel 6

6.1 Al onze verkoopovereenkomsten van agrarische producten, ongeacht of wij of derden de producten hebben geteeld, geschieden onder oogstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische producten, zoveel producten minder beschikbaar zijn, waar ook onder wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties, dan bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, hebben wij het recht de door ons verkochte hoeveelheden dienovereen-komstig te verminderen. Daarvan is ondermeer sprake als de door ons op teeltcontracten ingekochte producten ontoereikend zijn om al onze afnemers te voldoen. Door de levering van dit aldus verminderde kwantum, voldoen wij dan geheel aan onze leveringsverplichtingen. Wij zijn alsdan niet gehouden tot het leveren van vervangende agrarische producten en tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.

 

 

IV KWALITEIT

Artikel 7

7.1 De door ons te leveren produkten zijn aan bederf onderhevig en de houdbaarheid en kwaliteit na levering is grotendeels afhankelijk van de wijze van vervoer en/of bewaring, waarop wij na de levering geen invloed meer hebben. De koper dient daarom vóór de levering de ter levering aangeboden producten voor zijn rekening te wegen en te onderzoeken, waaronder begrepen het steekproefsgewijs doorsnijden van de producten, het meten van de producttemperatuur en residuen van onder meer bestrijdingsmiddelen, om vast te stellen of deze naar zijn mening voldoen aan de overeengekomen eisen en kwaliteit. Daarnaast dient de koper voor zijn rekening na te gaan of er zich productvreemde zaken tussen de geleverde producten bevinden en die zaken te verwijderen.

7.2 Over de kwaliteit en de hoeveelheid van de geleverde goederen kan door de koper alleen gereclameerd worden vóór de levering van de goederen, dat wil zeggen vóór het laden van de goederen op het eerste transportmiddel of bij levering CIF vóór het passeren van de scheepsreling in de haven van vertrek of – wanneer partijen dit schriftelijk overeenkomen – vóór het lossen van de goederen.

7.3 De koper heeft zijn recht op reclame verwerkt, wanneer de goederen zijn geleverd, derhalve wanneer deze op het eerste transportmiddel zijn geladen of bij levering CIF wanneer zij de scheepsreling in de haven van vertrek zijn gepasseerd, of – wanneer partijen schriftelijk keuring vóór lossen zijn overeengekomen – op de door hem aangegeven plaats zijn gelost.

7.4 De koper die weigert onze goederen te ontvangen op grond van beweerde ondeugdelijkheid, is – op straffe van verval van zijn recht om over het geleverde c.q. het ter levering aangeboden product te klagen – verplicht ons onmiddellijk en in elk geval binnen 1 uur na weigering daarvan per telefax of per e-mail in kennis te stellen. Indien wij de klacht afwijzen of de klacht niet binnen 1 uur per telefax of per e-mail accepteren, dient koper – op straffe van verval van zijn recht om over het geleverde c.q. het ter levering aangeboden product te klagen – onmiddellijk, dat wil zeggen binnen 24 uren na het uiten van de klacht, - in onze aanwezigheid - , onafhankelijke expertise door een beëdigd expert te laten uitvoeren. Wij hebben het recht om contra-expertise uit te laten voeren. Koper is – op straffe van verval van zijn recht om te klagen over de kwaliteit – verplicht om de goederen naar behoren te conditioneren.

7.5 Wij zijn bevoegd de terecht geweigerde goederen door andere te vervangen, doch wij zijn daartoe niet gehouden. In het laatste geval zijn wij bevoegd de geweigerde hoeveelheid in mindering op het totaal verkochte kwantum te brengen.

7.6 Indien de koper de ter levering aangeboden goederen ten onrechte weigert te ontvangen, zijn wij bevoegd, ook wanneer het slechts een deellevering betreft, de gehele overeenkomst voor zover deze niet is uitgevoerd, te ontbinden en schadevergoeding te verlangen.

7.8 De door de niet of niet volledige afname van door ons verkochte goederen geleden en nog te lijden schade moet ons ten volle worden vergoed. Deze schadevergoeding bedraagt tenminste het verschil tussen de met de koper overeengekomen prijs en de dagprijs op het tijdstip van niet nakoming, vermeerderd met de gederfde winst en overige schade, waaronder gevolgschade.

7.9 De koper die in zijn verplichtingen tekortschiet, is jegens ons schadeplichtig door het enkele feit van de niet of niet tijdige afname.

 

V AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 8

8.1 Onze aansprakelijkheid voor schade, op welke wijze deze ook ontstaat, is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens en voor zover deze schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld. In dat geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde product of de geleverde dienst, waaruit de schade is voortgekomen, en indien de schade niet samenhangt met de levering van een product of dienst tot het bedrag dat in voorkomend geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Alle vorderingen van de wederpartij op ons, verjaren na verloop van 12 maanden, nadat die vorderingen zijn ontstaan.

 

 

VI BETALING

Artikel 9

9.1 Onze facturen dienen te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het is koper niet toegestaan te verrekenen of de betaling op te schorten.Bij niet- betaling binnen deze of de in de schriftelijke overeenkomst vermelde termijn is de koper ons een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij elk gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

9.2 Voorts zijn wij bevoegd na het verstrijken van de betalingstermijn, de incassering van onze vordering aan onze raadsman op te dragen. Alle kosten uit de inning voortvloeiende, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke komen voor rekening van de koper. Onder de gerechtelijke kosten vallen onze werkelijk gemaakte kosten voor onze advocaten, deurwaarders en deskundigen. Koper is ons verschuldigd – ter onzer keuze – ofwel de buitengerechtelijke kosten volgens het wettelijke systeem ofwel als buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,--.

9.3 Wij hebben het recht, wanneer onze facturen niet binnen de genoemde termijn worden betaald, elke verdere levering of uitvoering van de opdracht op te schorten tot de openstaande facturen zijn betaald. Wij kunnen een bankgarantie van een te goeder naam bekend staande Nederlandse bank verlangen wanneer wij ten tijde van de levering redenen hebben aan de solvabiliteit van de koper te twijfelen, zonder dat wij gehouden zijn deze twijfel nader te motiveren. Wij hebben het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer de koper deze bankgarantie niet binnen 2 dagen nadat wij daarom hebben gevraagd, afgeeft, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. Alsdan dient de koper onze schade volledig te vergoeden.

9.4 Wij zijn gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren wanneer de koper in gebreke blijft met de betaling van de vervallen factuur binnen 2 x 24 uur nadat hij schriftelijk tot betaling is gesommeerd. In dat geval hebben wij het recht vergoeding te vorderen van de volledige schade, die uit de wanprestatie voortvloeit.

9.5 Wij hebben ten allen tijde het recht onze vorderingen op iedere debiteur te verrekenen met onze betalingsverplichtingen jegens die debiteur.

 

VII EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 10

10.1 Alle producten, ter uitvoering van deze overeenkomst geleverd, blijven ons eigendom totdat de koopprijs met alle daarop vallende lasten volledig is betaald en wij ook uit andere hoofde geen vordering meer op de koper hebben.

 10.2 Indien de door ons geleverde goederen niet meer in de oorspronkelijke vorm en of

verpakking aanwezig zijn of indien zij verwerkt zijn tot andere producten, wordt ten behoeve van ons met betrekking tot die goederen terstond een pandrecht gevestigd op die goederen en de nieuw gevormde zaken dat van kracht blijft totdat al hetgeen wij uit welke hoofde dan ook van de koper te vorderen hebben, volledig zal zijn betaald. Door met ons een overeenkomst aan te gaan, verklaart de wederpartij dat zij tot deze verpanding bevoegd is en deze goederen en nieuw gevormde zaken geen beperkte rechten rusten.

10.3 In geval van niet tijdige betaling, surséance van betaling of faillissement, zijn wij gerechtigd onze goederen tot ons te nemen en daartoe de terreinen en de gebouwen van de koper te betreden. Door middel van het aangaan van de koopovereenkomst machtigt de koper ons daartoe.

 

VIII GESCHILLEN

Artikel 11

11.1 Het Nederlands recht is op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing. Onze overeenkomsten worden geheel in Nederland ten uitvoer gelegd.

 11.2    De bepalingen van het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.

11.3 Alle geschillen die uit onze aanbiedingen en overeenkomsten of uitvloeisels daarvan ontstaan, zullen worden berecht door de rechtbank te Rotterdam. Wij hebben evenwel het recht om in afwijking daarvan de berechting te doen plaatsvinden door de rechter van de woonplaats van de wederpartij. Het recht van de wederpartij om ons in rechte te betrekken, vervalt na verloop van 6 (zes) maanden, nadat het geschil is ontstaan.

 

Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid onder nummer 52654206